Nebezpečný plyn

Radon patří do skupiny tzv. vzácných plynů, jako neon, argon, krypton a xenon. Radon je inertní plyn, bez barvy a zápachu, který téměř nevytváří chemické sloučeniny. Ve vodě se rozpouští velmi špatně, lépe je rozpustný v organických látkách. Při vdechování se neakumuluje v tkáních a na jejich povrchu, v převážné míře je opět vydechován zpět do atmosféry. Jak tedy radon škodí lidskému zdraví?

Radioaktivní přeměnou vznikají z radonu další radionuklidy tzv. dceřiné produkty radonu, např. 218Po (polonium), 214Pb (olovo), 214Bi (vizmut). Mají kratší poločasy přeměny než radon (řádově v minutách a méně) a jsou na rozdíl od plynného radonu kovové povahy. To znamená, že se v atmosféře absorbují povrchu prachových částic a aerosolů, které se při vdechování usazují na plicních tkáních a dlouhodobě vnitřně ozařují organismus. Je obecně známo, radioaktivní záření může v organismu vyvolat karcinogenní změny. V případě dlouhodobého působení radonu se může projevit zvýšená četnost výskytu rakoviny plic. Je však velmi obtížné exaktně stanovit podíl radonu na vzniku rakoviny. Hygienicko-epidemiologické studie jsou prováděny na velkých vzorcích obyvatelstva vybraných tak, aby bylo možno postihnout vliv dalších faktorů, jako kouření či dlouhodobého pobytu v silně znečištěném prostředí. (I.Barnet 1992)

Rozdělení dávek ozáření obyvatelstva Země

 

Z výsledků dosavadních hygienickoepi­demiologických šetření vyplývá následující:

  • ročně v ČR zemře předčasně na rakovinu plic cca 6000 osob
  • podíl zemřelých na rakovinu plic z důvodu dlouhodobého pobytu v prostředí zatíženém nadměrně radonem činí cca 900 osob ročně (srovnej s úmrtím na silnicích ČR za rok), ostatní byli převážně kuřáci
  • účinek radonu je bezprahový, tudíž zvýšená incidence má pravděpodobnostní charakter v závislosti na délce pobytu a objemové aktivitě radonu v prostoru pobytu, přesto za významný lze považovat až dlouhodobý pobyt po dobu desítek let za aktivity převyšující směrné hodnoty 2× až 3× (tj. 600–900 Bq/m3)

Zpět k vlastnostem radonu

Nahoru

Člen profesních združení