Zdroje radonu

Radon,předsta­vovaný třemi přirozenými radioizotopy t.j. radonem 222Rn, thoronem 220Rn a aktinonem 219Rn, je plynným členem – emanací – všech tří přirozených přeměnových řad – uranové, thoriové, aktiniové. Vzhledem ke koncentracím svých mateřských radionuklidů a svým poločasům přeměny je podstatné se zabývat pouze radonem 222Rn a thoronem 220Rn. Oba vznikají v horninovém prostředí v řádově podobném zastoupení. Ale pouze radon 222Rn díky svému delšímu poločasu přeměny může migrací ovlivňovat významně jiná, nežli horninová prostředí.

Primárním zdrojem radonu 222Rn je uran 238U v horninách. Ten je počátečním radionuklidem v řadě radioaktivních přeměn nuklidů 234Th, 234Pa, 234U, 230Th a 226Ra. Z radia pak alfa přeměnou vzniká plynný radon 222Rn. Uran tvoří samostatné minerály (např. uraninit, uranové slídy) nebo je přítomen v horninotvorných minerálech jako je biotit, zirkon a apatit. Obecně lze říci, že v průměru nejvyšší obsahy uranu jsou v horninách vyvřelých (např. durbachitech a žulách), střední jsou v metamorfovaných horninách (např. pararulách) a nejnižší v sedimentárních horninách (např. pískovcích).
Není to ovšem pravidlem, jak dokládá významně zvýšený obsah radionuklidů v uhelných jílovcích permokarbonských pánví nebo v černých břidlicích silurského stáří. V uvedených horninách vznikající plynný radon vyplňuje vzdušné póry a je součástí horninového a půdního vzduchu.Odtud potom migruje difúzí ale především konvekcí do staveb skrze póry jejich konstrukce.

Dalším médiem výskytu radonu je podzemní voda. Zde radon vzniká z radia rozpuštěného ve vodě, popř. pohlcením již vzniklého radonu v horninovém prostředí. Obsah radonu v průměrně zatížených zdrojích je sice nižší než v horninovém vzduchu, ale vzhledem k mobilitě nosného média (vody) může, zvláště není-li upravována, být významným příspěvkem radonu do obytného prostředí. Zvláštní pozornost je nutné věnovat vodám s hlubokým oběhem, úpravnám a akumulacím takovéto vody.

Třetím zdrojem radonu (odvozeným od zdroje prvého) mohou být stavební materiály. Jejich základem jsou většinou horniny, zeminy nebo zbytky po technologické úpravě nebo spálení ( uhelný popel ) s často velmi rozdílným obsahem uranu, resp. následně vznikajícího radia 226Ra tj. mateřského nuklidu radonu.

Zpět k vlastnostem radonu

Nahoru

Člen profesních združení